FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA DOO ŽABALJ
Adresa:
21230 Žabalj, Industrijska zona, Čuruški put br. 3

Centrala:
Tel. 021/831-462, Fax: 021/832-395
 

DOBRODOŠLI

Naša fabrika je osnovana 1976. a sa radom je počela 1979. godine. U periodu od 1979. do 2006. godine, fabrika je imala 28 kampanja prerade šećerne repe i preradila 7.015.000 tona repe i jednu kampanju prerade sirovog šećera i tada preradila 25.000 tona.

Fabrika šećera "Šajkaška" Žabalj se nalazi u južnoj Bačkoj udaljena od Novog Sada 25km. Nalazi se na sredini puta između Novog Sada i Zrenjanina. Dobro je povezana sa važnijim putnim i železničkim pravcima, a najbliža rečna luka je na Dunavu u Novom Sadu udaljena 25km.

Sirovinsko područje šećerane je u opštinama: Žabalj, Novi Sad, Temerin, Bački Petrovac, Bečej, Zrenjanin i Titel.

Ostvareni rezultati po pitanju površina pod šećernom repom kretali su se od 35,15 t/ha do 51,1 t/ha prinosa i digestije od 13,00% do 17,10%.

Nominalni kapacitet dnevne prerade je 5.500 tona repe na dan.

Godine 1996. fabrika je osposobljena za preradu sirovog šećera maksimalnim korišćenjem postojeće opreme. Kampanja prerade sirovog šećera bila je 1996. godine. Kapacitet prerade sirovog šećera je 500 tona na dan.

U fabrici je zaposleno 178 stalnih radnika od čega je 17 sa visokom stručnom spremom i 4 sa višom stručnom spremom. U periodu kampanje dodatno se zapošljava 140 sezonskih radnika. Fabrika je organizovana kao Akcionarsko društvo. Najviši organ upravljanja je Skupština akcionara, koja bira Upravni odbor. Upravni odbor bira generalnog direktora koji sprovodi poslovnu politiku Akcionarskog društva. Najbliži saradnici generalnog direktora su direktori tehničkog, sirovinskog, komercijalno-finansijskog sektora i sektora pravnih i opštih poslova.

 

Dokumenti

2009

Saziv za godišnju skupštinu društva (12.06.2009.).

Saziv za godišnju skupštinu društva (12.06.2009.).

Izveštaj o bitnom događaju (Sazivanje skupštine akcionarskog društva i određivanje dana dividende)

Izveštaj o bitnom događaju (Sazivanje skupštine akcionarskog društva i određivanje dana dividende)

Izjava o šestomesečnom planu
  Izveštaj o bitnom događaju (Održavanje skupštine društva)

2010

Saziv za godišnju skupštinu društva (18.06.2010.).

Saziv za godišnju skupštinu društva (18.06.2010.).

Izveštaj o bitnom događaju (Sazivanje skupštine akcionarskog društva i određivanje dana dividende)

  Izveštaj o bitnom događaju (Sazivanje skupštine akcionarskog društva i određivanje dana dividende)

  Izveštaj o bitnom događaju (Održavanje skupštine društva)

2011

Saziv za godišnju skupštinu društva (25.06.2011.).

Saziv za godišnju skupštinu društva (25.06.2011.).

Izveštaj o bitnom događaju (Sazivanje skupštine akcionarskog društva i određivanje dana dividende)

  Izveštaj o bitnom događaju (Sazivanje skupštine akcionarskog društva i određivanje dana dividende)

 Izveštaj o bitnom događaju (Održavanje skupštine društva)
Saziv za vanrednu skupštinu akcionarskog društva
Izveštaj o bitnom događaju (Sazivanje vanredne skupštine akcionarskog društva radi raspolaganja imovinom velike vrednosti)

2012

Saziv za godišnju skupštinu društva (10.05.2012.).

Izveštaj o bitnom događaju (Sazivanje skupštine akcionarskog društva i određivanje dana dividende)

Dokumenta i predlozi odluka po tačkama dnevnog reda:

Tačka 4

Prilog:

Zapisnik sa XI skupštine društva

Zapisnik sa vanredne XII skupštine društva

Tačka 5

Prilog:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Izveštaj o uslovima zaključenja posla raspolaganja imovinom velike vrednosti

Tačka 6

Prilog:

Finansijski izveštaj za 2011. godinu (bilans stanja, napomene..)

Finansijski izveštaj za 2011

Bilans stanja

Napomene

Tačka 7

Kao u predlogu odluke

Tačka 9

Prilog:

Predlog Osnivačkog akta Društva

Tačka 10

Prilog :

Predlog Statuta

Tačke 11, 12 i 13

Kao u predlogu odluke

Punomoćje za fizička lica

Punomoćje za pravna lica

Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara na otkup akcija

Podatak o knjigovodsvenoj vrednosti akcija

IOUFS0000

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU

Godišnji izveštaj Šajkaška 2011

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

SAZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARSKOG DRUŠTVA

Saziv za vanrednu XIV skupštinu

Vrednost akcija

Vrednost akcija

Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

Izveštaji i razlozi za raspolaganje imovinom

Obaveštenje nesaglasnim akcionarima

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE

Obaveštenje o isplati dividende 25.06.2012

Punomocje 1 i 2
Obaveštenje o održanoj skupštini društva

ZAPISNIK VANREDNE XIV SKUPŠTINE

Zapisnik sa vanredne XIV skupštine

2013

Izveštaj o značajnom učešću
Obaveštenje o promenjenom broju akcija

Procena Vrednosti Akcija 1

Procena Vrednosti Akcija 2

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija
Obaveštenje o promenjenom broju akcija 02.04.2013
Godisnji izvestaj za 2012 SJKS
Godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2012 SJKS
 
Odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine - SAZIV
Prilog uz tačku 2 Zapisnik sa XIV vanredne skupštine akcionara

PRILOG UZ TAČKU 4 - UGOVORI O KREDITIMA

AIK BANKA

AIK BANKA

PROCREDIT BANKA

SBERBANK

EUROBANKA

PRILOG UZ TAČKU 4

Vrednost akcija 1

Vrednost akcija 2

Vrednost akcija 3

Odluka I Odbora direktora za AIK

Odluka II Odbora direktora za AIK

Ugovor o jemstvu - Vojvođanska banka

Ugovor o jemstvu - Komercijalna banka

Ugovor o jemstvu -AIK banka

Ugovor o jemstvu -Eurobank

Prilog uz tacku 7 Godisnji finansijski izvestaj za 2012

IZVEŠTAJI I RAZLOZI ZA RASPOLAGANJE ŠAJKAŠKA 2013

PUNOMOĆJE 1 i 2

ZAHTEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNIH AKCIONARA

GLASAČKI LISTIĆ

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI

IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ SKUPŠTINI OBJAVLJEN U POLITICI

GODIŠNJI IZVEŠTAJ

A.D. FABRIKA ŠEĆERA „ŠAJKAŠKA“ ŽABALJ

ZA 2012. GODINU

(dopuna sa Izveštajem revizora i odlukama)

Godišnji izveštaj za 2012

2014

VANREDNA SKUPŠTINA

Saziv XVI vanredne Skupstine Zabalj (objavljen u listu Politika)

Odluka o sazivanju vanredne skupštine

Punomoćje za pravno i punomoćje za fizičko lice

Procena vrednosti akcija

Procena vrednosti akcija

Predlozi odluka za vanrednu skupštinu

Izveštaj održane vanredne XVI sednice

Politika Izveštaj održane vanredne XVI skupštine

Godišnji izveštaj za 2013

REDOVNA SKUPŠTINA

 

Odluka o sazivanju redovne godišnje skupštine

Politika

Izveštaj SJKS 09.05.2014

Šajkaška vrednost akcija

Finansijski Izveštaj

PREDLOG ODLUKE ZA RASPOLAGANJE

GLASAČKI LISTIĆ

PUNOMOĆJE ZA FIZIČKA LICA

PUNOMOĆJE ZA PRAVNA LICA

ZAPISNIK XVI vanredne SKUPŠTINE

Odluka o odlaganju skupštine

Politika


Izveštaj sa održane redovnje godišnje (XVII) sednice skupštine

Politika

Dopuna -Godišnji izveštaj za 2014 SJKS
Polugodišnji izveštaj za 2014 SJKS

2015

Saziv XVIII Skupštine

PUNOMOĆJE ZA FIZIČKA LICA

PUNOMOĆJE ZA PRAVNA LICA

Dopuna dnevnog reda redovne Godisnje Skupstine akcionara Sajkaska

Predlog za dopunu dnevnog reda sajkaska

Izveštaj sa održane redovne godišnje (XVIII) sednice skupštine
Godisnji dokument o objavljenim informacijama za 2014 SJKS

DIZEL - Upit 113-2015

TRANSPORT REPE Upit 114-2015

2016

Sazivanje skupštine

Saziv skupštine

Zahtev za ostvarivanje prava nes.akcionara

Zapisnik skupstine XVIII Sajkaska

PUNOMOCJE ZA FIZICKA LICA

PUNOMOCJE ZA PRAVNA LICA

5 ii Sajkaska_SAS_Izvestaj_2015

Prilog 1 i 2 (i) - opste

Prilog 3 - izvestaji direktora

Prilog 4 - izvestaj o poslovanju

Prilog 6 - revizor

Prilog 7 - clanovi OD

Prilog 8 (i) SAJKASKA - Preciscen tekst Statuta 2016

Prilog 9 (i) -Predlog odluke

Prilog 10 (i) - odluka o prodaji

Prilog 10 (ii) - General data - Sajkaska

Knjigovodstvena vrednost akcija Šajkaska

Izveštaj sa Berze 20.05.2016- Šajkaška

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE (XIX) SEDNICE SKUPŠTINE

TRANSPORT REPE 133-2016

Obavestenje o isplati dividende SA

Sale of shares held by HSI in serbian subsidiaries

2017

Godišnji izveštaj za 2016

Saziv XX redovne Skupštine

Punomoćje za fizička lica

Punomoćje za pravna lica

Glasački listić (za glasanje u odsustvu)

Predlozi odluka - za Godišnju XX Skupštinu

1 - Odluka o usvajanju dnevnog reda

2 - Odluka o usvajanju zapisnika

2 - SA- Zapisnik Skupštine 2016

3 - Odluka o usvajanju izves direktora

4 - Godišnji Izveštaj o poslovanju za 2016. god.

4 - Odluka o usvajanju god izveštaja

5 - Bilans stanja 2016 Šajkaska

5 - Bilans uspeha 2016 Šajkaska

5 - Izveštaj o ostalom rezultatu

5 - Izveštaj o promenama na kapitalu

5 - Izveštaj o tokovima gotovine

5 - Napomene uz finansijske izveštaje

5 - Odluka o usvajanju fin izveštaja

5 - Sajkaska_SAS_Opinion_2016

6 - Odluka o izboru revizora

7 - Odluka o izmenama Statuta

7 - Prečišćen tekst Statuta 2017

8 - Odluka promena zastupnika

Poziv za vanrednu Skupštinu Društva

Odluka o sazivanju vanredne sednice skupštine društva

Odluka o imenovanju direktora

Obrazloženje

Glasački listić

Ispravka tehničke greške u pozivu za Vanrednu Skupštinu Šajkaška

Izveštaj sa vanredne sednice

Odluka o imenovanju direktora

Odluka I

Odluka II

Odluka III

Odluka IV

Odluka V

Odluka VI

Odluka VII

Odluka VIII

Izveštaj sa 20. skupštine

PREVOZ REPE Zahtev za ponudu 111-2017

Poziv za Vanrednu Skupštinu

Predlog odluke za vanrednu Skupštinu

Predlog odluke za vanrednu Skupštinu

Odluka I - Usvajanje dnevnog reda

Odluka II - Imenovanje tri člana odbora direktora

Izveštaj sa vanredne sednice skupstine

2018

Odluka o sazivanju skupštine

Predlog odluke 1 i 2

Prilog uz tačku 2 - Zapisnik sa XX Redovne Skupštine

Prilog uz tačku 2 - Zapisnik sa XXI Vanredne Skupštine

Prilog uz tačku 3 - izveštaji direktora

Predlog odluke 4 - odluka god. izveštaj

Prilog uz tačku 4 - Godišnji izveštaj o poslovanju 2017

Predlog odluke 5 - fin. izveštaj i izv. revizora

Prilog uz tačku 5 - SAS Mišljenje 2017

Predlog odluke 6 - Odluka Revizora

Predlog odluke 7 - 2018 Biznis Plan

Punomoćje za fizička lica

Glasački listić (za glasanje u odsustvu)

Punomoćje za pravna lica

Izveštaj sa 22. skupštine

2019

Odluka o sazivanju XXIII Skupstine

Prilog 1 i 2

SA Zapisnik _XXII GM_2018

Prilog 3 - izvestaji direktora

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SAJKASKA 2018

Prilog 4- odluka god izvestaj

Napomene Sajkaska 2018

Prilog 5- fin izvestaj i izv reviz

SA Fin izve 2018

Sajkaska_SAS_Izvestaj_2018

Prilog 6 - Odluka Revizor

Prilog 7 - 2019 Biznis Plan

Ad 8 -Odluka o iniciranju statusnih promena

9 - Nacrt Statuta SA 2019

Prilog 9 - izmene statuta

Prilog 10 - Naknada clanovima OD

Prilog 11 - Clanovi OD

Prilog 12 - Sticanje sopstvenih akcija

PUNOMOĆJE ZA FIZIČKA LICA SA

SA Glasački listić (za glasanje u odsustvu)

SA - PUNOMOĆJE ZA PRAVNA LICA

God dokument o objavljenim informacijama
Izveštaj sa održane redovne godišnje 23. sednice skupštine

Saziv vanredne Skupštine Šajkaška

Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

Obrazloženje tačaka dnevnog reda vanredne Skupštine

PUNOMOĆJE ZA FIZIČKA LICA

PUNOMOĆJE ZA PRAVNA LICA

Glasački listić (za glasanje u odsustvu)

Procena vrednosti kapitala i akcija fabrika ŠAJKAŠKA

Šajkaška knjigovodstvana vrednost akcija

Potvrda SJKS

2020

Odluka o sazivanju redovne dopisne sednice XXV Skupštine Šajkaška

GLASAČKI LISTIĆ (glasanje u odsustvu)

PUNOMOĆJE- Fizička lica

PUNOMOĆJE- Pravna lica

Saziv vanredne Skupštine Šajkaška

Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara -SA

GLASAČKI LISTIĆ (glasanje u odsustvu)

PUNOMOĆJE- Pravna lica

PUNOMOĆJE- Fizicka lica

Izveštaj sa održane redovne dopisne sednice skupštine Šajkaška
SJKS_Godišnji izveštaj za 2019. godinu
Izveštaj sa 26. sednice skupštine Šajkaška

2021

SJKS Godišnji izveštaj za 2020. godinu

Saziv redovne dopisne sednice XXVII Skupštine društva

Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara

Glasački listić

Punomoćje za fizička lica

Punomoćje za pravna lica

Knjigovodstvena vrednost akcija Sajkaska

Potvrda Berze Šajkaška Žabalj

Izveštaj sa održane redovne dopisne sednice skupštine Šajkaška
ODLUKA O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE ŠAJKAŠKA

Glasački listić (za glasanje u odsustvu)

PUNOMOĆJE ZA FIZIČKA LICA

PUNOMOĆJE ZA PRAVNA LICA

2022

Izveštaj sa održane redovne dopisne sednice skupštine 2022
SJKS Godišnji izveštaj za 2021. godinu

Saziv redovne XXIX Skupštine AD ŠAJKAŠKA ŽABALJ

Predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine Šajkaška

Glasački listić (za glasanje u odsustvu)

PUNOMOĆJE ZA FIZIČKA LICA SA

SA -PUNOMOĆJE ZA PRAVNA LICA

SA -Dopuna dnevnog reda redovne Skupštine

SJKS Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2021

SJKS Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija

SA Saziv vanredne XXX sednice Skupštine Društva

Predlog - zahtev za dopunu dnevnog reda vanredne Skupštine Društva AD ŠAJKAŠKA ŽABALJ

PUNOMOĆJE ZA FIZIČKA LICA

PUNOMOĆJE ZA PRAVNA LICA

Glasački listić (za glasanje u odsustvu)

ODLUKA O DOPUNI DNEVNOG REDA XXX VANREDNE SKUPŠTINE DRUŠTVA SA

Obavestenje BoD SA za 15 06 2022

BERZA_SJKS 9.5.2022.

Knjigovodstvena vrednost akcija ŠAJKAŠKA Fabrika šećera

Procena vrednosti AD Fabrika šećera ŠAJKAŠKA

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU SAJKASKA 2018

SJKS_Godišnji izveštaj za 2019. godinu

SJKS Godišnji izveštaj za 2020. godinu

Izveštaj sa održane redovne dopisne sednice skupštine Šajkaška 15.06.2022.
Izveštaj sa održane vanredne dopisne sednice skupštine Šajkaška 05.07.2022.
OBAVEŠTENJE BIVŠIM AKCIONARIMA I NJIHOVIM PRAVNIM SLEDBENICIMA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA AD FABRIKA ŠEĆERA ŠAJKAŠKA ŽABALJ

Dešavanja

Arhiva:
04.11.2002. održana je Skupština Društva u novom sazivu posle završene tenderske prodaje fabrike šećera "Šajkaška" iz Žablja kupcu Hellenic Sugar Industry S. A. iz Grčke koji je postao vlasnik 70% akcija fabrike, 15% akcija su po osnovu upisa vlasnici zaposleni u fabrici, bivši radnici fabrike i penzioneri, a 15% je vlasništvo akcijskog fonda bez prava upravljanja.

Organizacija

Skupština Društva
Odbor direktora
     ·
Nikolaos Papaioannou
     ·
Christos Pourist
     ·
Petros Gemintzis
     ·
Zoran Subić
Generalni direktor
     ·
Petros Gemintzis

Kontakt informacije

Adresa: Čuruški put br. 3, 21230 Žabalj
Telefon: ++381 21 831-462
Fax: ++381 21 832-395
E-mail: office@secerana-zabalj.co.rs